کاهش بسترهای کرونا در استان های بزرگ / افزایش مرگ و میر در 19 استان

[ad_1]

در یکصد و ششمین هفته از شیوع کووید-19 در کشور، بستری‌های ناشی از این بیماری در اکثر استان‌ها کاهش یا متوقف شده است، اما مرگ و میر در اکثر استان‌ها و سایر استان‌ها از جمله تهران، کرمان، جنوب همچنان در حال افزایش است. خراسان، آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی در هفته های اخیر شاهد افزایش فوتی ها بوده ایم.

به گزارش ایسنا. بررسی هفتگی وضعیت کرونا در هفته اول اسفند ماه سال 1400 مصادف با یکصد و ششمین هفته اپیدمی کرونا در کشور نشان داد که تعداد مبتلایان در کشور در هفته سال قبل به 75808 نفر رسیده است. بیمارستان های جدید 14059 و تعداد فوتی های جدید در هفته. آخرین 1563 نفر بود.

کاهش بسترهای کرونا در استان های بزرگ / افزایش مرگ و میر در 19 استان

کاهش بسترهای کرونا در استان های بزرگ / افزایش مرگ و میر در 19 استان

کاهش بسترهای کرونا در استان های بزرگ / افزایش مرگ و میر در 19 استان

مروری بر شیوع همه‌گیری کرونا در تمام استان‌های کشور در هفته 106 همه‌گیری کرونا

در ادامه وضعیت شیوع کووید 19 در تمامی استان ها تا پایان هفته اول اسفند 1400 مربوط به 106 هفته اپیدمی در کشور را مشاهده می کنید.

تهران

در استان تهران هفته گذشته تعداد مبتلایان جدید به 4445 نفر، بیمارستان‌های جدید به 237 نفر و فوت 218 نفر رسید.

کاهش بسترهای کرونا در استان های بزرگ / افزایش مرگ و میر در 19 استان

همچنین در استان تهران در هفته های اخیر تعداد بیمارستان ها و فوتی ها در استان افزایش چشمگیری داشته است. حوادث در بیمارستان ها و میزان مرگ و میر کمتر از حد متوسط ​​است.

کاهش بسترهای کرونا در استان های بزرگ / افزایش مرگ و میر در 19 استان

خراسان شمالی

در هفته‌های اخیر، کار بیمارستان‌ها رو به کاهش بوده است، اما تلفات در این استان افزایش یافته است. تعداد موارد بیماری و فوت در استان از میانگین کشوری فراتر رفت.

کاهش بسترهای کرونا در استان های بزرگ / افزایش مرگ و میر در 19 استان

کهگیلویه و بویراحمد

در هفته های اخیر، بستری شدن در بیمارستان و مرگ و میر افزایش یافته است. میزان بروز در بیمارستان ها بالاتر از میانگین کشوری و میزان مرگ و میر کمتر از میانگین کشوری است.

کاهش بسترهای کرونا در استان های بزرگ / افزایش مرگ و میر در 19 استان

کرمان

در هفته های اخیر تعداد بیمارستان ها کاهش یافته و تلفات در این استان به شدت افزایش یافته است. میزان بستری شدن در بیمارستان و میزان مرگ و میر بالاتر از حد متوسط ​​است.

کاهش بسترهای کرونا در استان های بزرگ / افزایش مرگ و میر در 19 استان

جنوب خراسان

در هفته های اخیر تعداد بیمارستان ها کاهش یافته و تلفات در این استان به شدت افزایش یافته است. تعداد بیمارستان ها و تعداد فوتی ها در استان کمتر از میانگین کشوری است.

کاهش بسترهای کرونا در استان های بزرگ / افزایش مرگ و میر در 19 استان

چهار محال بختیاری

تعداد شفاخانه ها کاهش و تلفات در استان افزایش یافته است. میزان بستری شدن در بیمارستان کمتر از میانگین کشوری و میزان مرگ و میر کمتر از میانگین کشوری است.

کاهش بسترهای کرونا در استان های بزرگ / افزایش مرگ و میر در 19 استان

aliyu

در هفته های اخیر، کار بیمارستان رو به کاهش بوده و تعداد قربانیان افزایش یافته است. میزان بستری شدن در بیمارستان کمتر از میانگین کشوری و میزان مرگ و میر کمتر از میانگین کشوری است.

کاهش بسترهای کرونا در استان های بزرگ / افزایش مرگ و میر در 19 استان

.منان

خدمات بیمارستانی کاهش یافته و تلفات در این استان افزایش یافته است. تعداد موارد بیماری و فوت در استان از میانگین کشوری فراتر رفت.

کاهش بسترهای کرونا در استان های بزرگ / افزایش مرگ و میر در 19 استان

طلا

در هفته های اخیر تعداد بیمارستان ها و فوتی ها در استان کاهش یافته است. میزان بروز در بیمارستان ها و میزان مرگ و میر بالاتر از میانگین کشوری است.

کاهش بسترهای کرونا در استان های بزرگ / افزایش مرگ و میر در 19 استان

لرستان

تعداد شفاخانه های استان کاهش یافته و تلفات افزایش یافته است. میزان بستری شدن در بیمارستان بالاتر از میانگین کشوری است، اما میزان مرگ و میر کمتر از میانگین کشوری است.

کاهش بسترهای کرونا در استان های بزرگ / افزایش مرگ و میر در 19 استان

آذربایجان غربی

در هفته‌های اخیر، تعداد بیمارستان‌ها کاهش یافته است، اما تلفات در این استان به شدت افزایش یافته است. تعداد بستری ها از میانگین کشوری فراتر رفت و میزان مرگ و میر استانی به میانگین کشوری رسید.

کاهش بسترهای کرونا در استان های بزرگ / افزایش مرگ و میر در 19 استان

همدان

در هفته های اخیر تعداد بیمارستان ها و فوتی ها در این استان راکد مانده است. میزان بروز در بیمارستان ها بالاتر از میانگین کشوری و میزان مرگ و میر کمتر از میانگین کشوری است.

کاهش بسترهای کرونا در استان های بزرگ / افزایش مرگ و میر در 19 استان

وسط

در هفته های اخیر تعداد بیمارستان ها و فوتی ها در استان کاهش یافته است. تعداد بیمارستان ها و تعداد فوتی ها در استان کمتر از میانگین کشوری است.

کاهش بسترهای کرونا در استان های بزرگ / افزایش مرگ و میر در 19 استان

کرمانشاه

در هفته های اخیر تعداد پذیرش در بیمارستان ها کاهش و تعداد فوتی ها در استان کاهش یافته است. میزان بروز در بیمارستان ها بالاتر از میانگین کشوری و میزان مرگ و میر استانی کمتر از میانگین کشوری است.

کاهش بسترهای کرونا در استان های بزرگ / افزایش مرگ و میر در 19 استان

یزد

در هفته های اخیر تعداد بیمارستان ها و فوتی ها در استان کاهش یافته است. پذیرش در بیمارستان ها بالاتر از میانگین کشوری و آمار فوتی ها در استان کمتر از میانگین کشوری است.

کاهش بسترهای کرونا در استان های بزرگ / افزایش مرگ و میر در 19 استان

هرمزگان

در هفته های اخیر تعداد بیمارستان ها و فوتی ها در استان کاهش یافته است. حوادث بالینی بالاتر از حد متوسط ​​و میزان مرگ و میر کمتر از حد متوسط ​​است.

کاهش بسترهای کرونا در استان های بزرگ / افزایش مرگ و میر در 19 استان

بوشهر

تعداد شفاخانه ها کاهش و تلفات در استان افزایش یافته است. پذیرش در بیمارستان ها بالاتر از میانگین کشوری و میزان مرگ و میر کمتر از میانگین کشوری است.

کاهش بسترهای کرونا در استان های بزرگ / افزایش مرگ و میر در 19 استان

آذربایجان شرقی

در هفته‌های اخیر، تعداد بیمارستان‌ها کاهش یافته است، اما تلفات در این استان به شدت افزایش یافته است. میزان بروز در بیمارستان ها بالاتر از میانگین کشوری و میزان مرگ و میر کمتر از میانگین کشوری است.

کاهش بسترهای کرونا در استان های بزرگ / افزایش مرگ و میر در 19 استان

اردبیل

در هفته های اخیر، خدمات بیمارستانی کاهش یافته است، اما تعداد قربانیان در این استان افزایش یافته است. تعداد حوادث مربوط به میانگین کشوری و تعداد فوتی ها در استان بالاتر از میانگین کشوری است.

کاهش بسترهای کرونا در استان های بزرگ / افزایش مرگ و میر در 19 استان

کوم

در هفته های اخیر تعداد بیمارستان ها و فوتی ها در استان کاهش یافته است. تعداد بیمارستان ها و تلفات این استان از میانگین کشوری فراتر رفته است.

کاهش بسترهای کرونا در استان های بزرگ / افزایش مرگ و میر در 19 استان

مازندران

در هفته های اخیر تعداد بیمارستان ها و فوتی ها در استان کاهش یافته است. میزان بروز در بیمارستان ها با میانگین کشوری و میزان مرگ و میر در استان بالاتر از میانگین کشوری است.

کاهش بسترهای کرونا در استان های بزرگ / افزایش مرگ و میر در 19 استان

.وین

در این هفته تعداد بیمارستان ها و فوتی ها در استان کاهش یافت. میزان بستری شدن در بیمارستان کمتر از میانگین و میزان مرگ و میر استان بالاتر از میانگین کشوری است.

کاهش بسترهای کرونا در استان های بزرگ / افزایش مرگ و میر در 19 استان

زنجان

در هفته های اخیر، نرخ بالینی و مرگ و میر به طور چشمگیری کاهش یافته است. تعداد حوادث مربوط به میانگین کشوری و تعداد فوتی ها در استان کمتر از میانگین کشوری است.

کاهش بسترهای کرونا در استان های بزرگ / افزایش مرگ و میر در 19 استان

گلستان

تعداد شفاخانه ها کاهش و تلفات در استان افزایش یافته است. یافته های بالینی در استان مشابه میانگین کشوری و مرگ و میر کمتر از میانگین کشوری است.

کاهش بسترهای کرونا در استان های بزرگ / افزایش مرگ و میر در 19 استان

اصفهان

در طول هفته، کار بیمارستان کاهش یافت و تعداد قربانیان همچنان بالا بود. حوادث در بیمارستان ها و میزان مرگ و میر کمتر از حد متوسط ​​است.

کاهش بسترهای کرونا در استان های بزرگ / افزایش مرگ و میر در 19 استان

خراسان رضوی

فعالیت بالینی در حال کاهش است و مرگ و میر در حال افزایش است. پذیرش در بیمارستان های استان کمتر از میانگین کشوری است، اما تعداد فوتی ها بیشتر از کشور است.

کاهش بسترهای کرونا در استان های بزرگ / افزایش مرگ و میر در 19 استان

سارس

در چند هفته اخیر تعداد بیمارستان های استان کاهش یافته و آمار فوتی ها در استان رو به بهبود است. میزان بروز در استان کمتر از میانگین کشوری و میزان مرگ و میر استان بالاتر از میانگین کشوری است.

کاهش بسترهای کرونا در استان های بزرگ / افزایش مرگ و میر در 19 استان

البرز

در هفته های اخیر، خدمات بیمارستانی کاهش یافته و تلفات در این استان افزایش یافته است. حوادث بالینی کمتر از حد متوسط ​​و تعداد فوتی ها در استان بالاتر از حد متوسط ​​است.

کاهش بسترهای کرونا در استان های بزرگ / افزایش مرگ و میر در 19 استان

خوزستان

در هفته های اخیر تعداد بیمارستان ها و فوتی ها در استان کاهش یافته است. تعداد بیمارستان ها و تعداد فوتی ها در استان کمتر از میانگین کشوری است.

کاهش بسترهای کرونا در استان های بزرگ / افزایش مرگ و میر در 19 استان

.ردستان

در هفته‌های اخیر، تعداد بیمارستان‌های استان راکد مانده است، اما آمار تلفات در این استان افزایش یافته است. نرخ بالینی و مرگ و میر در استان کمتر از حد متوسط ​​است.

کاهش بسترهای کرونا در استان های بزرگ / افزایش مرگ و میر در 19 استان

سیستان و بلوچستان

در هفته های اخیر تعداد بیمارستان ها کاهش یافته و تعداد فوتی ها در استان افزایش یافته است. نسبت بیماران بستری و مرگ و میر کمتر از حد متوسط ​​بود.

کاهش بسترهای کرونا در استان های بزرگ / افزایش مرگ و میر در 19 استان

وزارت صحت می گوید که در هفته های اخیر شمار مبتلایان در ۲۷ ولایت کاهش یافته است. این در حالی است که طی هفته گذشته در 19 استان، تعداد قربانیان به شدت افزایش یافته است.

کاهش بسترهای کرونا در استان های بزرگ / افزایش مرگ و میر در 19 استان

کاهش بسترهای کرونا در استان های بزرگ / افزایش مرگ و میر در 19 استان

کام انتهای پیام

[ad_2]
sorsec

درباره ی admin_asooweb

مطلب پیشنهادی

صفحه مورد نظر یافت نشد.

[ad_1] شاید آدرس را از دست داده اید. شما به طور خودکار به صفحه اصلی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.