ترازو دیجیتال WB 101 طب باکس (2)

ترازو دیجیتال WB-101 -طب باکس
ترازو دیجیتال

همچنین کاربرد علف کشهای دسمدیفام و فنمدیفام به میزان 84/0 کیلوگرم ماده مؤثر در هکتار موجب خسارت به گلرنگ و کاهش عملکرد آن شدند.کاهش عملکرد گیاه زراعی در اثر خسارت علف کشها در مطالعات متعددی (9، 19، 26، 35، 36) مشاهده شده است. بطوریکه دیده شد علف کشهای فنمدیفام و دسمدیفام در شرایط آزمایش حاضر، نهتنها نتوانستند تأثیر قابلملاحظهای نسبت به علف کشهای پیشکاشتی بر علف های هرز موجود بگذارند، بلکه باعث کاهش ارتفاع گلرنگ نیز شدند. ضرایب همبستگی قوی و معنیدار (جدول 1 ضمیمه) بین مجموع تعداد، میانگین ارتفاع و وزن خشک علف های هرز با وزن خشک گلرنگ در هر نمونهبرداری و با عملکرد نهایی نشان دهننده رقابت علف های هرز با گلرنگ می باشد. در زمان گردهافشانی (نمونهبرداری دوم)، تیمارهایی که در آنها تنها علف کش پسرویشی مصرف شده بود همراه با شاهد عدم کنترل علفهرز در یک گروه آماری قرار گرفتند و این تیمارها تفاوت معنیداری با دیگر تیمارها نشان دادند. در زمان رسیدگی فیزیولوژیک گلرنگ (نمونهبرداری سوم)، بیشترین ارتفاع گلرنگ در تیمار شاهد وجین مشاهده شد. اثر تیمارهای آزمایشی بر وزن خشک بوته گلرنگ در هر سه نوبت نمونهبرداری بسیار معنیدار بود (جدول 3). در زمان قبل از مصرف علف کشهای پسرویشی (نمونهبرداری اول)، تیمارهای شاهد عدم کنترل علف هرز، دسمدیفام و فن مدیفام دارای کمترین وزن خشک بوته بودند، که با توجه به عدم مصرف علف کشهای پسرویشی تا آن زمان، به دلیل رقابت علف های هرز در اول فصل رشد بوده است.

ترازو دیجیتال

Th is data has been creat᠎ed by GSA Content G᠎ener ator Dem​oversi᠎on.

برخلاف نمونهبرداری دوم کمترین ارتفاع گلرنگ مربوط به تیمار شاهد عدم کنترل علفهرز بود. کمترین وزن خشک گلرنگ در تیمار شاهد عدم کنترل علفهرز مشاهده شد. ترازو دیجیتال پرسونال اسکیل 180 KG یکی از این ترازوهای دیجیتال خانگی می باشد که با وزن 1.9 کیلوگرم توانایی تحمل 180 کیلوگرم وزن را دارد. ترازوهای دیجیتال باشگاهی با توجه به وزن استاندارد انسان تولید شده و از لحاظ وزن قابل اندازهگیری و دقت، متفاوت ترازو دیجیتال سوپرمارکت هستند. شاخص توده بدنی، سنجشی آماری برای مقایسه وزن و قد یک فرد است. کاهش عملکرد دانه در ردیف هایی که تیمار علف کش پسرویشی بهتنهایی استفاده شده یود احتمالاً به دلیل خسارت ناشی از رقابت علف های هرز (به دلیل عدم مصرف علف کشهای پیشکاشتی) است. در ردیف هایی که علف کش پسرویشی بهتنهایی به کار رفته بود (فن مدیفام و دسمدیفام)، تفاوت معنیداری بین تیمارها مشاهده نشد. در تیمارهایی که علف کش پسرویشی بهتنهایی مصرف شده بود (دسمدیفام و فن مدیفام) اجزای عملکرد کاهش زیادی داشت. اما اگر قصد خرید ترازو دیجیتال را داشته باشید، انتخابهای زیادی پیش رو شما قرار گرفته و مدلهای مختلفی برای خرید وجود خواهند داشت که این مسئله ممکن است کمی شما را دچار سردرگمی کنید.

در مطالعه فوقالذکر همبستگی منفی و معنیداری بین وزن خشک علف های هرز با اجزای عملکرد وجود داشت. با افزایش سن و کهولت، احتمال کاهش تراکم استخوانی و در مواردی پوکی استخوان (به ویژه در زنان) وجود دارد. میزان کاهش عملکرد در تیمار شاهد عدم کنترل علفهرز نسبت به تیمار شاهد وجین 36 درصد بود. بلک شاو و همکاران (8) 66 درصد کاهش عملکرد گلرنگ را در اثر خسارت علف های هرز گزارش کردند. توجه به میزان کنترل علفهای هرز توسط علف کشها و تأثیر علف کشهای موجود در آزمایش بر علف های هرز (جدول3) نشان میدهد که کلیه اجزاء عملکرد تحتتأثیر رقابت علف های هرز با گلرنگ کاهش یافته است. در مطالعات مختاری (9) نیز اجزاء عملکرد آفتابگردان شامل قطر طبق، تعداد دانه در طبق و وزن هزار دانه تحتتأثیر رقابت علف های هرز کاهش یافت. در مطالعات نادری درباغشاهی (10) اجزای عملکرد ذرت شامل تعداد بلال در بوته، تعداد دانه در بلال و وزن هزار دانه تحتتأثیر رقابت علف های هرز کاهش یافت.

شخصاً این طور فکر نمیکنم که در جایگاه دفاع از وب ۳ دربرابر این هجمهها هستم و تصور هم نمیکنم که مجبور به بررسی انگیزه مردم باشم؛ اما به همان شکل که حواستان به افرادی که به این پروتکلها حمله میکنند هست، باید افرادی را هم که معیشتشان را تحتتأثیر مخرب آنها میبینند در نظر داشته باشید. در بازار ایران با هم رقابت میکنند. قیمت این محصول در بازار ایران حدودا بین 300 هزار تومان الی 3 میلیون تومان میباشد. بین عملکرد و اجزاء عملکرد شامل تعداد طبق در بوته، تعداد دانه در طبق و وزن هزار دانه همبستگی مثبت و معنیداری مشاهده شد (جدول 1 ضمیمه). اجزاء عملکرد گلرنگ شامل تعداد طبق در بوته، تعداد دانه در طبق و وزن هزار دانه میباشد. همچنین با توجه به اثر سوء علف کشهای پسرویشی مصرفی بر ارتفاع و وزن خشک گلرنگ و بخصوص اجزاء عملکرد، این مسئله به خسارت ناشی از این دو علف کش نیز مربوط میباشد.

درباره ی admin_asooweb

مطلب پیشنهادی

مونو آمونیوم فسفات شرکت بازرگانی ک2)

مونو آمونیوم فسفات – کمپانی بازرگانی کمیاب تجارت تات خرید سولفات منگنز, خرید مونو آمونیوم …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.